Welcome

GMO-REGLER
Bartholin Instituttet er omfattet af GMO-reglerne. Inden arbejdet i laboratorierne kan påbegyndes skal laboratorierne gennemgås sammen med Martin Haupt-Jørgensen og man skal have gennemlæst og gjort sig fortrolig med GMO-reglerne. GMO-reglerne og GMO-logbogen, i hvilken der skal underskrives, står i sikkerhedsskabet i sluse 2.3.26B.

KITLER
Alle laboratorierne er GMO-1 klassificeret. Derfor skal der altid benyttes kittel ved enhver form for laboratoriearbejde. Rene kitler findes i skabene ved sluse 2.3.26B. Kitlerne er kun til laboratoriebrug og hænges på knage i laboratoriet, inden man forlader laboratoriet.
Beskidte kitler lægges til vask i sluse 2.3.20B.

HANDSKER
Handsker bruges efter behov, som f.eks. ved arbejde med visse kemikalier og RNase-følsomme forsøg. Handsker findes diverse steder i laboratorierne.
Berør ikke dørhåndtag, skabe og køle/fryseskabe, og betjen så vidt muligt ikke apparatur med handsker på, alternativt rengør håndtag/apparaturet.
Efter brug bortskaffes handsker som klinisk risikoaffald.

HYGIEJNE
Håndvask er påkrævet før laboratoriet forlades. Dette foregår ved de små porcelænsvaske, som kun er beregnet til dette formål. Ved porcelænsvaskene forefindes sæbe og håndservietter, som påfyldes af rengøringspersonalet.

RENGØRING
Laboratorierne rengøres dagligt af rengøringspersonalet. Med henblik på optimal rengøring skal gulvarealerne holdes frie for alt andet end spande til klinisk risikoaffald. Køle/fryseskabe og andet apparatur skal så vidt muligt monteres på hjul.
Den daglige rengøring af laboratoriebordene varetages af den enkelte bruger.

AFFALD
GMO-/klinisk risikoaffald: Fast GMO-/klinisk risikoaffald opsamles i gule sække i de hvide spande med gult låg (2 sække i hver spand af hensyn til evt. perforering). Når disse er fyldte sættes de på rullebordet i sluse 2.3.20B, hvorefter de transporteres ned til affaldscontainerne i varegården af duksen (se længere nede). Kun sækkene kasseres, spandene skal med op igen.
Ved GMO-/klinisk risikoaffald forstås affald, som indeholder eller kan indeholde genmodificerede organismer, vævsdele eller materiale som har været i berøring med disse, såsom pipettespidser, bordpapir, éngangsudstyr, kemikalieflasker, handsker og andre værnemidler.
Flydende biologisk affald inaktiveres med 1% virkon eller 1% rodalon, førend det hældes i stålvasken.
Dagrenovation: Ved dagrenovation i laboratoriet forstås tom emballage efter varemodtagelse og papirservietter fra håndvask. Pap og flamingokasser lægges på bord i sluse 2.3.20B, hvorefter duksen sørger for afhændelse i containeren i gården respektive containeren i porten i gården.
Glasaffald: itugået glasudstyr, som ikke er forurenet med GMO-/klinisk risiko materiale, opsamles i spande i laboratoriet og tømmes i glascontaineren i varegården.
Objektglas med væv, forurenet glasaffald med GMO-/klinisk materiale og glasemballage fra kemikalier opsamles i spande, som, når de er fyldte, lukkes med låg og afhændes sammen med det kliniske risikoaffald i containeren i varegården. NB: glasemballage fra kemikalier kan med fordel sendes til destruktion sammen med kemikalieaffaldet. Brug da ”Tom emballage fra laboratorium” under indhold på mærkaten, affaldsgruppe Z og affaldsfraktion 05.99.
Knive, kanyler og skalpeller opsamles i gule kanylebokse, som afhændes sammen med det kliniske risikoaffald i containeren i varegården.

BRANDALARM
Bartholins brandregler findes som opslag på gangen ved brandslukningsudstyret.
Ved brand slås alarm som foreskrevet i sikkerhedsreglerne. Ved brandalarm skal laboratorierne og kontorerne forlades via brandveje og personalet vil søge at samle sig på parkeringspladsen. Evakueringslederen kontrollerer så vidt det er muligt uden selv at komme i fare, om området er evakueret og informerer derefter samlepladslederen om situationen.

OPHOLDSTID I KERNERUM
Opholdstiden i kernerum skal begrænses mest muligt. Maksimal arbejdstid i disse rum er 30 minutter ad gangen.

OPBEVARING AF KEMIKALIER
De forskellige typer af stoffer og kemikalier er opbevaret efter nedenstående grupperinger.
Giftige stoffer opbevares i aflåste skabe i kemikalierummet (rum 2.3.20A). Giftige stoffer, der kræver lavere temperatur findes i 4°C køleskab /-20°C i samme rum.
Faste kemikalier/stoffer opbevares i alfabetisk orden i skabene i kemikalierum 2.3.20A.

AFVEJNING AF KEMIKALIER
Arbejde med stoffer og materialer må aldrig påbegyndes, før man har gjort sig bekendt med de tilhørende sikkerhedsbestemmelser for disse. Sikkerhedsbestemmelserne findes i det pågældende stofs arbejdspladsbrugsanvisning (ABP) i mapperne i skab S3 og S4 i slusen 2.3.26B.
Det er under afvejning, at man kommer tættest på kemikalier. Da disse kan være giftige eller sundhedsskadelige er det derfor i denne forbindelse meget vigtigt at arbejde omhyggeligt og samvittighedsfuldt.
Alle har pligt til at begrænse forurening og udbredelse mest muligt, så man kan opholde sig i laboratorierne uden risiko.
Stoffer og materialer, som er giftige, reproduktionstoksiske, mutagene, kræftfremkaldende, fordamper let eller på anden måde er skadelige, skal afvejes under sug.
Spild skal fjernes omgående, og der må under ingen omstændigheder efterlades kemikalier på eller omkring vægten. Både kommende brugere og vægten holder længere, hvis ovenstående overholdes.

BORTSKAFFELSE AF KEMIKALIER
Af hensyn til sikkerheden, når affaldet transporteres, må der kun afleveres affald i godkendte plast- eller glasbeholdere. Mærkningen udføres efter gældende mærkningsregler og ifølge kemikaliets arbejdspladsbrugsanvisning.
Alt kemikalieaffald skal mærkes omhyggeligt med en mærkat:
• Affaldets indhold beskrives
• Afdeling og afsnit (Bartholin 3733)
• Affaldsgruppe/fraktion (se arbejdspladsbrugsanvisning (APB))
• Påsæt faresymbol (se arbejdspladsbrugsanvisning (APB))
Hvis affaldet indeholder fra 0,1% af et kræftfremkaldende stof skal affaldsbeholderen også forsynes med denne etiket.
Alt kemikalieaffald står i rum 2.3.12. Når dunkene er fyldte afleveres de til Biocentrets kemikalieaffaldsmodtagelse i porten i varegården tirsdag/torsdag kl. 9-9.30.

IT PROBLEMER
Har du behov for IT-assistance, kan du kontakte IMT ServiceDesk på tlf.nr. 4-8080 (døgnåbent).

POST
Post til og fra huset varetages af duksen eller dennes stedfortræder (se nedenfor). Udgående breve lægges ufrankerede i kassen ”retur RH” i kælderen.

DUKS
Som ansat på Bartholin Instituttet skiftes man til at have duksetjansen for en uge ad gangen. Hvornår man skal være duks og hvad man skal lave, kan ses på www.t1d.dk/duks.

BESTILLING AF VARER
Al bestilling af varer skal foregå via barth.eln.dk. Det er også her, duksen kvitterer for modtagne varer og afleverer følgesedlen til den person, der har bestilt varen.

INTRANETTET
På Rigshospitalets intranet (http://rh-intranet.regionh.dk/menu) finder man nyheder, servicemeddelelser, links til diverse blanketter samt andre nyttige links. Her findes også et link til kemikaliesystemet Alpha-Omega, som kun kan tilgås fra Internet Explorer (ikke Google Chrome)

KONTAKTER PÅ RIGSHOSPITALET OG BIOCENTER
Der er en ”telefonbog” for Biocenter og Rigshospitalet på henholdsvis http://www.biocenter.ku.dk og http://rh-intranet.regionh.dk/menu.
Hvis der observeres fejl på bygninger og bygningsinstallationer kontaktes tlf. 3533 1333 eller scshelpdesk@science.ku.dk. Oplys, at det drejer sig om bygning 2, 3. sal – samt rumnr., jeres navn, tlf.nr. og e-mail-adresse.

PARKERING
Gratis parkeringstilladelse til Biocentrets P-område kan fås ved at udfylde ansøgning online på www.science.ku.dk/fakultetet/parkering/, hvor man også kan læse nærmere om reglerne.
Gæster til Biocentret kan få en gæstetilladelse ved henvendelse i receptionen eller ved at kontakte den person, man skal besøge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.